Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 37 313 30 448 8 566 7 339
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki za 1 kwartał 2 662 1 794 611 432
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 21 342 15 943 4 900 3 843
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał (756) (3 983) (174) (960)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (24 123) (13 097) (5 538) (3 157)
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał razem  (3 537)  (1 137) (812) (274)
Aktywa razem na dzień 31.03.2016 i 31.12.2015 189 889 220 888 44 487 51 833
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 31.03.2016 i 31.12.2015 111 809 109 136 26 195 25 610
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał 0,03 0,02 0,006 0,005
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2016 i 31.12.2015 1,17 1,15 0,27 0,27

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "2015" dotyczą stanu na dzień 31.12.2015 roku. Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski: - wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy   1 EUR= 4,2684 zł, - wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy   1 EUR= 4,2615 zł, - wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016-31.03.2016 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016  - 1 EUR= 4,3559 zł, - wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-31.03.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015  - 1 EUR= 4 ,1489 zł.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2016-05-13 


Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Krzysztof Homenda   Członek Zarządu/Dyrektor finansowy 

 

 

pią 13, maja 2016 15:01 Opublikował: Szymon Janucik