Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 86 495 69 827 18 745 16 890
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 5 179 1 894 1 182 458
III. Całkowite dochody netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 5 078 1 930 1 159 467
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 794 25 242 8 171 6 106
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 238) (10 565) (739) (2 556)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (42 190) (19 879) (9 631) (4 809)
VII. Przepływy pieniężne netto, razem (9 634) (5 202) (2 199) (1 258)
VIII. Aktywa razem 174 233 220 888 39 370 51 833
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki 114 223 109 136 25 810 25 610
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,05 0,02 0,01 0,005
XI. Wartość księgowa na jedną akcję  1,20 1,11 0,27 0,27

 

 Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "półrocze/2015" dotyczą stanu na dzień 31.12.2015 roku.Do wyliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4255zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2615 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016-30.06.2016 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016 - 1 EUR= 4,3805 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-30.06.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4,1341zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu                                   Wojciech Faszczewski   2015-08-30

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

śro 31, sierpnia 2016 14:08 Opublikował: Szymon Janucik