Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport kwartalny QSr 3/2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 129 922 106 253 29 739 25 551
II. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki za 3 kwartały 9 592 2 682 2 196 645
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki 9 413 2 718 2 155 654
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 983 41 684 11 899 10 024
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 459) (14 840) (1 478) (3 569)
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (51 616) (26 307) (11 815) (6 326)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (6 092) 537 (1 394) 129
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2016 i 31.12.2015 194 307 220 888 45 062 51 833
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2016 i 31.12.2015 118 636 109 136 27 513 25 610
X. Zysk na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały, razem 0,1 0,03 0,02 0,007
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2016 i 31.12.2015 1,25 1,15 0,29 0,27

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "2015" dotyczą stanu na dzień 31.12.2015 roku. Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3120 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2615 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016-30.09.2016 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016 - 1 EUR= 4,3688 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-30.09.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4,1585 zł

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-11-14 
pon 14, listopada 2016 10:24 Opublikował: Szymon Janucik