Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny RS 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 185 675 141 553 42 433 33 826
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 17 600 5 288 4 022 1 264
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki 17 713 5 276 4 048 1 261
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 080  7 229 3 218 1 727
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 394) (11 862) (2 375) (2 835)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 222 22 002 736 5 258
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 908 17 369 1 579 4 151
VIII. Aktywa razem 272 166 220 888 61 520 51 833
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej 128 199 109 136 28 978 25 610
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,19 0,06  0,04 0,013 
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,18 0,06 0,04 0,013
XII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,35 1,15 0,31 0,27

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4240 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2615 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016-31.12.2016 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016 - 1 EUR= 4,3757 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-31.12.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4,1848 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2017-03-17

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Tomasz Rogala

pon 20, marca 2017 07:42 Opublikował: Szymon Janucik