Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Raport roczny R 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody ze sprzedaży 143 767 107 927 32 856 25 790
II. Zysk lub strata netto 15 918 5 917 3 638 1 414
III. Całkowite dochody netto 16 031 5 905 3 664 1 411
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 223 7 177 2 793 1 715
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 079) (10 092) (1 846) (2 412)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 945 20 273 445 4 844
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 089 17 358 1 392 4 148
VIII. Aktywa razem 210 962 196 714 47 686 46 185
IX. Kapitał własny 126 687 110 656 28 636 25 978
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,17 0,06  0,04  0,015
XI. XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,17 0,06 0,04 0,015
XII. Wartość księgowa na jedną akcję                                             1,33 1,16 0,3 0,27

Pełna treść raportu w załącznikach

 Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4240 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2615 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016-31.12.2016 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016 - 1 EUR= 4,3757 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-31.12.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4,1848 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2017-03-17

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala Członek Zarządu

 

pon 20, marca 2017 07:45 Opublikował: Szymon Janucik