Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

Raport bieżący nr 13/2017

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. ("Spółka"), przedstawia poniżej informacje udzielone w dniu 9 maja 2017 r. poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, w ramach odpowiedzi na pytania akcjonariusza zgłoszone do protokołu zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 kwietnia 2017 roku.
1. Kim jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, której Spółka w 2016 roku udzieliła pożyczki w kwocie 182.000,00 zł.
Odpowiedź Spółki: Osobą fizyczną, której Spółka udzieliła w 2016 r. pożyczki jest dostawca ziemniaków do PEPEES S.A. Na kwotę 182 tys. PLN składa się kwota główna pożyczki 175 tys. PLN oraz 7 tys. PLN naliczonych odsetek.
2. Czy jest to osoba powiązana ze Spółką okolicznością pełnienia określonych funkcji zarządczych wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych lub też umowy o pracę lub umowę o świadczenie usług albo jest akcjonariuszem Spółki.
Odpowiedź Spółki: Nie jest to osoba powiązana ze Spółką okolicznością pełnienia funkcji zarządczych wynikających z KSH lub też umowy o pracę. Jest dostawcą ziemniaków do PEPEES S.A na podstawie umowy kontraktacji.
3. Jaki jest termin spłaty tej pożyczki
Odpowiedź Spółki: Termin spłaty pożyczki przypada 31.12.2017 r.
4. Czy umowa przewiduje spłatę pożyczki przed terminem jej wymagalności. Jeżeli tak to na jakich warunkach.
Odpowiedź Spółki: Tak, umowa przewiduje spłatę pożyczki przed terminem jej wymagalności. Spłata przed terminem może być dokonana na podstawie kompensaty za dostarczone ziemniaki skrobiowe. Pożyczka została udzielona na warunkach rynkowych.
5. Jakie przychody osiągnęła Spółka z działalności prowadzonej na dzierżawionych nieruchomościach rolnych położonych w gminie Miłakowo objętych przedmiotową umową dzierżawy. Akcjonariusz poprosił o podanie kwoty przychodów w ujęciu rocznym, za każdy rok od rozpoczęcia dzierżawy tych gruntów.
Odpowiedź Spółki: Przychody z działalności rolniczej wyniosły:
w 2014 r.- 723.895 PLN
w 2015 r.- 1.608.845 PLN
w 2016 r.- 1.364.947 PLN
6. Ile wyniosły koszty doradztwa prawnego w 2016 r.
Odpowiedź Spółki: 317.938 PLN koszty doradztwa prawnego w 2016 r.
7. Ile wyniosły koszty doradztwa biznesowego w 2016 r.
Odpowiedź Spółki: 332.788 PLN koszty doradztwa biznesowego w 2016 r.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-05-09
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-05-09

wto 09, maja 2017 10:20 Opublikował: Szymon Janucik