Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 56 926 37 313 13 272 8 566
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki za 1 kwartał 5 557 2 684 1 296 616
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 23 781 21 342 5 545 4 900
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał (2 494) (756) (581) (174)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (19 706) (24 123) (4 594) (5 538)
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał razem  1 581 (3 537) 369 (812)
Aktywa razem na dzień 31.03.2017 i 31.12.2016 251 531 272 166 59 607 61 520
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 31.03.2017 i 31.12.2016 133 562 111 809 31 651 25 273
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał 0,04 0,03 0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2017 i 31.12.2016 1,41 1,18 0,33 0,27

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "2016" dotyczą stanu na dzień 31.12.2016 roku. Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy   1 EUR= 4,2198 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy   1 EUR= 4,4240 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017-31.03.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2017  - 1 EUR= 4,2891 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016-31.03.2016 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016  - 1 EUR= 4,3559 zł.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2017-05-15


Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala   Członek Zarządu

 

 

pon 15, maja 2017 07:45 Opublikował: Szymon Janucik