Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 116 011 86 495 27 313 19 745
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 8 192 5 179 1 929 1 182
III. Całkowite dochody netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 8 142 5 078 1 917 1 159
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 119 35 794 10 387 8 171
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 110) (3 238) (2 145) (739)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (48 086) (42 190) (11 321) (9 631)
VII. Przepływy pieniężne netto, razem (13 077) (9 634) (3 079) (2 199)
VIII. Aktywa razem 227 200 272 166 53 756 61 520
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki 136 105 128 199 32 203 28 978
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,06 0,05 0,02 0,01
XI. Wartość księgowa na jedną akcję  1,43 1,35 0,34 0,31

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "półrocze/2016" dotyczą stanu na dzień 31.12.2016 r.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2265 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4240 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 – dnia 30.06.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR = 4,2474 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 – dnia 30.06.2016 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016 - 1 EUR= 4,3805 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-08-30 
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-08-30 

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

czw 31, sierpnia 2017 07:29 Opublikował: Szymon Janucik