Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 163 743 129 922 38 468 29 739
II. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki za 3 kwartały 11 391 9 592 2 676 2 196
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki 11 341 9 491 2 664 2 172
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 850 51 983 12 651 11 899
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 234) (6 459) (4 754) (1 478)
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (58 487) (51 616) (13 740) (11 815)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (24 871) (6 092) (5 843) (1 394)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2017 i 31.12.2016 257 241 272 166 59 697 61 520
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2017 i 31.12.2016 139 306 128 199 32 328 28 978
X. Zysk na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały, razem 0,12 0,10 0,03 0,02
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2017 i 31.12.2016 1,47 1,35 0,34 0,31

Dane prezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "2016" dotyczą stanu na dzień 31.12.2016 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3091zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4240zł, - wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017-30.09.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR= 4,2566zł- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016-30.09.2016 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016 - 1 EUR= 4,3688zł

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-11-14 
wto 14, listopada 2017 07:27 Opublikował: Szymon Janucik