Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport roczny RS 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 224 273 185 675 52 836 42 433
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 13 364 17 600 3 148 4 022
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 13 470 17 713 3 173 4 048
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 465  14 080 4 821 3 218
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 412) (10 394) (5 044) (2 375)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 729 3 222 1 821 736
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 238 6 908 1 705 1 579
VIII. Aktywa razem 303 877 272 166 72 859 61 520
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 141 282 128 199 33 873 28 978
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,13 0,19  0,03 0,04 
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,14 0,19 0,03 0,04
XII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,49 1,35 0,36 0,31

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na 
dzień 31.12.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień 
bilansowy 1 EUR= 4,1709 zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na 
dzień 31.12.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień 
bilansowy 1 EUR= 4,4240 zł, 


- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów 
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 
01.01.2017-31.12.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną 
średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR= 4,2447zł, 


- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów 
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 
01.01.2017-31.12.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną 
średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca roku 2016 - 1 EUR= 4,3757 zł

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2018-03-28

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Tomasz Rogala

czw 29, marca 2018 07:33 Opublikował: Szymon Janucik