Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany raport kw. QSr 3/2006

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 138 952 132 832 35 473 32 731
II. Zysk lub strata netto przypadajaca akcjonariuszom PEPEES 3 315 8 203 846 2 021
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 089 36 179 8 703 8 915
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 615) (2 803) (5 773) (691)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 405) (28 536) (3 422) (7 031)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (1 931) 4 840 (492) 1 193
VII. Aktywa razem 203 192 194 250 51 008 49 597
VIII. Kapitał własny przypadajacy akcjonariuszom PEPEES 117 050 114 590 29 384 29 258
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,83 7,01 0,72 1,73
X. Wartość księgowa na jedną akcję 100,04 97,94 25,11 25,01
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XI. Przychody ze sprzedaży 52 438 49 717 13 387 12 251
XII. Zysk lub strata netto (2 766) (202) (706) (50)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 590 19 225 5 512 4 737
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 168) (338) (3 872) (83)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 457) (17 994) (2 159) (4 434)
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem (2035) 893 (520) 220
XVII. Aktywa razem 162 014 144 482 40 671 36 890
XVIII. Kapitał własny 112 741 105 570 28 302 26 955
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (2,36) (0,17) (0,60) (0,04)
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 96,36 90,23 24,19 23,04

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.06.2006 według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR= 4,0434 zł)- wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.06.2005 według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR= 4,0401 zł),- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres 01.01.2006-30.06.2006 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2006 (1EUR= 3,9002 zł)- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres 01.01.2005-30.06.2005 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2005 (1EUR= 4,0805 zł)

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2006-11-13
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
wto 14, listopada 2006 09:34 Opublikował: Szymon Janucik